Aprovació de normes d'ús i préstec de dispositius de memories usb

ANUNCI

Mitjançant el Decret número 2011/3/9, de la Gerència de l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques de Gandia, de data 30 de març de 2011, s’han aprovat les Instruccions reguladores de l’ús i préstec de dispositius de memòries USB de les biblioteques municipals de Gandia, en els termes següents:

“Instruccions reguladores de l’ús i préstec de dispositius de memòries USB de les biblioteques municipals de Gandia

1. Requisits d’ús

1.1. Requisits generals

 • a) Podran utilitzar el servei d’ús i préstec de memòries USB de les biblioteques municipals de Gandia totes aquelles persones que complisquen els requisits establerts.
 • b) Per a fer ús dels dispositius USB l’interessat major d’edat presentarà el carnet de la biblioteca i a més signarà i cumplimentarà cada vegada el document d’acceptació de les condicions d’ús.
 • c) Aquells usuaris menors d´edat hauran de disposar de l’autorització per escrit del pare, mare o representant.

2. Condicions aplicables al préstec i ús

2.1. Termini de duració

a) El préstec es realitzarà per un període de dues hores en el cas d’ús a la mateixa biblioteca i de 7 dies en el cas de préstec a domicili no renovables. b)Tota informació que l’usuari descarregue al dispositiu USB sota la seva responsabilitat durant el període de préstec serà el•liminada en el moment de la seua devolució. c) L’usuari serà responsable del mateix mentre el tinga en préstec, havent de tornar-lo en les mateixes condicions en què va ser prestat.

2.2. Condicions dels préstecs a domicili

Els préstecs a domicili se sotmeten a les condicions següents:

 • a) En el cas de préstec a domicili la devolució haurà de ser per part de la mateixa persona que va efectuar el préstec i en cap cas es podrà efectuar la devolució a la bústia 24 hores de la biblioteca o en qualsevol altra sucursal de la Xarxa de biblioteques.
 • b) Si l’usuari observara qualsevol anomalia en el funcionament del dispositiu haurà de comunicar-ho al personal bibliotecari abans d’haver transcorregut vint i quatre hores.

3. Infraccions i sancions

3.1. Disposicions generals

Els dispositius de memòries USB que l’IMAB posa a disposició dels usuaris tenen la condició de béns mobles patrimoni de l’IMAB, per la qual cosa i de conformitat amb el que estableix l’article 44.1 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, l’IMAB, per a la defensa del seu patrimoni i per assegurar l’adequada utilització del mateix, pot establir i imposar sancions d’acord amb el que preveu la normativa sectorial aplicable.

A tal efecte, resulta d’aplicació el règim sancionador regulat per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les administracions públiques (LPAP), aplicable de conformitat amb el que estableix la Disposició addicional segona LPAP, per no haverse dictat legislació bàsica estatal ni autonòmica que regule la matèria.

3.2. Infraccions

Sense perjudici de l’aplicació del règim sancionador regulat per la LPAP, es consideren infraccions:

 • a)L’incompliment de les disposicions que regulen la utilització dels béns destinats a un servei públic pels usuaris del mateix.
 • b)Els desperfectes ocasionats pel mal ús del dispositiu.
 • c)La devolució amb retard del dispositiu USB sent en aquest cas cinc dies de sanció per cada dia de devolució amb retard.
 • d)Els usuaris serán responsables del material pel que fa a possibles desperfectes, pèrdua, robatori... i es comprometen a restituir el material trencat, perdut, robat...

3.3. Sancions

1. Són motius de sanció bloquejant-se temporalment el carnet de lector:

 • a)Els desperfectes ocasionats pel mal ús del dispositiu.
 • b)La devolució amb retard de l’aparell i accessoris, en una proporció de cinc dies de sanció per cada dia de devolució amb retard.
 • c)Tornar el dispositiu amb desperfectes o no poder-lo tornar per motiu de pèrdua, robatori o algun altre supòsit anàleg. En aquestos casos es comprometen a restituir el material trencat, perdut, robat...

2. Així mateix, i de conformitat amb el que estableix l’article 193.1 LPAP, l’incompliment de les disposicions que regulen la utilització dels béns destinats a un servei públic pels usuaris del mateix podrà ser sancionat amb multa de fins a 100.000,00 euros.

3. Se sancionarà amb la retirada de l’accés al servei la realització de canvis en la configuració de l’aparell.

4. La imposició de sancions se subjectarà al principi de proporcionalitat i a la resta de principis aplicables al procediment sancionador.

3.4. Procediment

En el cas que es produesca algun supòsit que puga ser susceptible de ser considerat com a infracció el bibliotecari corresponent ho comunicarà per escrit a la Gerència, en un termini màxim de 10 dies, als efectes que pertoquen.

4. Dispositius

Els dispositius que es posen a disposició dels usuaris són els següents:

USB: USB 4Gb

Nº: 1

€: 10,00


La qual cosa s’anuncia per a públic coneixement.

Gandia, 30 de març de 2011

EL SECRETARI DELEGAT DE L’IMAB

Jesús Almela i Chanzà

En utilitzar aquest lloc acceptes l'ús de cookies per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat. Veure política